Registracija vozila

1
76298
NAS SPONZOR

Registracija motornih i priključnih vozila

Saobraćajna dozvola izdaje se sa rokom važenja od jedne godine. Zahtev za produženje registracije vozila podnosi vlasnik vozila pre isteka važenja saobraćajne dozvole. U saobraćaju na putu sme da učestvuje motorno ili priključno vozilo samo za vreme važenja saobraćajne dozvole izdate za to vozilo. Kad upravlja motornim ili motornim i priključnim vozilom, vozač mora da ima kod sebe važeću saobraćajnu dozvolu izdatu za ta vozila i dužan je da istu pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

Kome se podnosi zahtev za registraciju vozila?

Zahtev za registraciju vozila podnosi se organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (sekretarijatu unutrašnjih poslova, odeljenju unutrašnjih poslova ili policijskoj stanici) na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište ili sedište.

Ko može podneti zahtev za registraciju vozila?

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Zahtev za registraciju vozila može podneti vlasnik vozila ili lice kome je vlasnik dao punomoć za podnošenje zahteva za registraciju. Potpis vlasnika na punomoći mora biti overen od strane nadležnog suda ili organa uprave.

Načini registracije vozila?

Vlasnik vozila nadležnom organu može podneti zahtev za:

 1. prvu registraciju vozila,
 2. ponovnu registraciju,
 3. produženje registracije,
 4. privremenu registraciju,
 5. promenu imaoca vozila,
 6. promenu podataka o imaocu vozila,
 7. promenu tehničkih podataka o vozilu,
 8. promenu registarskih tablica,
 9. promenu prebivališta-adrese,
 10. odjavu vozila,

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu BS-1.01 – registracioni list vozila na motorni pogon – priključnog vozila koji može da se nabavi u slobodnoj prodaji kod ovlašćenih organizacija za tehnički pregled vozila, organizacija AUTO-MOTO SAVEZA SRBIJE, knjižarama i sl.

Napomena – vozilo se neće registrovati:

 1. ako ne postoje odgovarajući dokazi o poreklu odnosno vlasništvu vozila i poreklu motora i šasije koji su naknadno ugradjeni;
 2. ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima SCG ili ako se po republičkim, odnosno pokrajinskim propisima ne može registrovati, odnosno koristiti;
 3. ako nisu izvršene obaveze propisane zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (ako nije izvršeno obavezno osiguranje i ako nisu plaćeni carina, porez na promet, taksa i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
 4. ako ne postoji dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila i uverenje o izvršenom ispitivanju za vozilo koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno;
 5. ako ima uređaje ili obeležja vozila organa unutrašnjih poslova ili Vojske Srbije i Crne Gore, a namena mu je promenjena.

{mospagebreak title=Prva registracija}

Prva registracija vozila

Prvom registracijom vozila smatra se:

 • registracija novog vozila uvezenog iz inostranstva
 • registracija korišćenog motornog vozila uvezenog iz inostranstva
 • registracija novog vozila domaće proizvodnje

Zahtev za registraciju vozila koje se prvi put registruje vlasnik podnosi na propisanom obrascu registracionog lista BS -1.01. Podaci u registracionom listu se unose štampanim slovima ili pisaćom mašinom, a registracioni list se u celosti popunjava ako se radi o prvoj registraciji vozila, ponovnoj registraciji, privremenoj registraciji, promeni imaoca vozila (ako se vozilo kupuje van područja R. Srbije) promeni prebivališta (ako imaoc vozila dolazi sa teritorije van područja R. Srbije). Vlasnik vozila popunjava grupu podataka pod br. 3 registracionog lista (podaci o imaocu vozila) i grupu podataka pod br.4 registracionog lista (podaci koji se odnose na zahtev). Podatke o vozilu i tehničkom pregledu vozila popunjava organizacija ovlašćena za tehnički pregled vozila, a ostale podatke u registracionom listu organ unutrašnjih poslova koji registruje vozilo. Uz zahtev za prvu registraciju vozila vlasnik prilaže:

Odgovarajući dokaz o vlasništvu vozila

 • račun proizvodjača ili prodavca (za novo vozilo);
 • pravosnažno sudsko rešenje o nasledjivanju;
 • ugovor o poklonu;
 • kod uvoza korišćenog motornog vozila
 • inostranu saobraćajnu dozvolu (kolsku knjižicu, vlasničku dozvolu) sa prevodom;
 • inostrani ugovor o prodaji vozila sa prevodom ako inostrana saobraćajna dozvola ne glasi na podnosioca zahteva za registraciju vozila (mora postojati pravni kontinuitet između poslednjeg vlasnika po inostranoj saobraćajnoj dozvoli i lica koje uvozi vozilo). Ako je ugovor zaključen u Srbiji i Crnoj Gori mora biti overen od strane suda ili organa uprave, a ako se prodaje preko komisionara potpis ugovora i račun overava komisionar;
 • inostrane registarske tablice, a ako su te tablice vraćene to mora biti potvrdjeno u inostranoj saobraćajnoj dozvoli;

Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila

Ovlašćena organizacija za tehnički pregled vozila overava tehničku ispravnost vozila u rubrici 2. registracionog lista (podaci o tehničkom pregledu). Dokaz o tehničkoj ispravnost vozila ne sme biti stariji od 30 dana.Takođe, ta organizacija popunjava i grupu podatka pod br.1 registracionog lista (podaci o vozilu) i overava tačnost upisanih podataka.

Dokaz o izvršenim obavezama u vezi sa registracijom vozila

 • Dokaz o plaćenoj carini za uvoz vozila – jedinstvena carinska isprava (JCI).
 • Dokaz o plaćenom porezu na dodatu vrednost, porezu na poklon i nasleđe ili porezu na prenos apsolutnih prava.
 • Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila (plaća se kod registracije, produženja registracije i zamene registarskih tablica motornih vozila i to: putničkih automobila, kombi vozila i motocikala prema radnoj zapremnini motora.

Dokaz o obaveznom osiguranju vozila

1. Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti

Vlasnik, odnosno korisnik motornog i priključnog vozila dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štetu na stvarima koje je primio na prevoz (osiguranje od autoodgovornosti). Ugovor o osiguranju zaključuje sa ovlašćenom organizacijom za osiguranje.

Registracija motornog i priključnog vozila i izdavanje probnih tablica može se izvršiti tek kada se nadležnom organu za registraciju vozila podnese dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju (polisa osiguranja). Ako se u toku trajanja osiguranja promeni vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila prava i obaveze iz ugovora o osiguranju od autoodgovornosti prelaze na novog vlasnika i traju do isteka tekućeg perioda osiguranja.

2. Polisa obaveznog osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja

Vlasnici autobusa kojima se obavlja javni prevoz u gradskom, medjugradskom i medjunarodnom linijskom i vanlinijskom saobraćaju, putničkih taksi automobila i "rent-a-kar" vozila, autobusa kojima se obavlja prevoz zaposlenih na posao i s posla i aubousa za prevoz turista dužni su da sa ovlašćenom organizacijom za osiguranje zaključe ugovor o osiguranju putnika od nesrećnog slučaja, i da uz zahtev za registraciju takvog vozila prilože polisu osiguranja kao dokaz o zaključenom ugovoru.

Dokaz o uplati takse i drugih propisanih obaveza

Iznosi taksi i drugih obaveza koji se plaćaju prilikom registracije vozila povremeno se menjaju, a koliko u konkretnom slučaju iznose, može se saznati kod organa unutrašnjih poslova koji je nadležan za registraciju vozila.

 1. Republičke administrativne takse koja se plaća za zahtev za registraciju vozila i za izdavanje saobraćajne dozvole a čiji su iznosi propisani Zakonom o administrativnim taksama.
 2. Naknade za puteve propisne Odlukom o visini naknade koja se plaća za drumska vozila
 3. Komunalne takse (ako je opština Odlukom o lokalnim komunalnim taksama propisala komunalnu taksu za držanje motornih i priključnih vozila)
 4. Naknade za registarske tablice i saobraćajnu dozvolu čiju visinu rešenjem odredjuje MUP Republike Srbije
 5. Premije obaveznog osiguranja vozila (overeni virmanski nalog o izvršenoj uplati troškova obaveznog osiguranja od autoodgovornosti)

Uverenje o ispitivanju

Ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno. Za ispitivanje vozila koja se serijski ili pojedinačno prozvode ili prepravljaju ovlašćeni su Mašinski fakultet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča" iz Beograda, Mašinski fakulteti u Nišu, Kragujevcu i Prištini i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

Dokaz o istovetnosti

Vlasnik vozila koji podnosi zahtev za registraciju vozila dužan je da se legitimiše LIČNOM KARTOM. Ako u ime i za račun vlasnika zahtev za registraciju podnosi punomoćnik isti prilaže overenu punomoć i svoju ličnu kartu. Pravno lice-vlasnik vozila prilaže uz zahtev za registraciju obaveštenje o svrstavanju koje izdaje Republički zavod za statistiku.

{mospagebreak title=Ponovna registracija}

Ponovna registracija vozila

Ponovna registracija vozila je registracija vozila koje je već bilo registrovano u Republici Srbiji, ali je brisano iz evidencije registrovanih vozila zbog toga što registracija vozila nije produžena u roku od 30 dana od dana isteka važenja saobraćajne dozvole.

Zahtev za ponovnu registraciju vozila podnosi vlasnik vozila na propisanom obrascu i uz zahtev se prilažu svi dokazi koji su inače potrebni za prvu registraciju vozila, a kao dokaz o vlasništvu prilaže se :

 • Saobraćajna dozovola vozila sa konstatacijom da su registarske tablice vraćene organu unutrašnjih poslova koji ih je izdao
 • kupoprodajni ugovor (ako je vozilo kupljeno) na kome su potpisi prodavca i kupca overeni od suda ili organa uprave, a ako je vozilo kupljeno preko komisionara, potpis ugovora i račun overava komisionar. Ako je ugovor zaključen između pravnih lica potpis ugovora overava organizacija u kojoj je ugovor zaključen.

{mospagebreak title=Produženje registracije}

Produženje registracije vozila

Zahtev za produženje registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila na propisanom obrascu pre isteka važenja saobraćajne dozvole, ali ne pre 30 dana.

U registracionom listu ovlašćena organizacija za tehnički pregled vozila popunjava i overava podatke o vozilu i tehničkom pregledu), vlasnik vozila popunjava podatke o imaocu vozila, a organ unutrašnjih poslova podatke o osiguranju vozila, prvoj registraciji vozila i podatke organa unutrašnjih poslova koji je izvršio produženje registracije.

Uz zahtev za produženje registracije vozila prilažu se dokazi koji su potrebni za prvu registraciju vozila osim naknade za saobraćajnu dozvolu i registarske tablice, a kao dokaz o vlasništvu prilaže se saobraćajna dozvola registrovanog vozila.

Ako je zahtev za produženje registracije vozila podnet pre isteka važenja saobraćajne dozvole početak roka važenja naredne registracije računa se od datuma isteka prethodne registracije vozila (npr. registracija ističe 20.12.2005.godine, a zahtev za produženje registracije vozila je podnet 10.12.2005. godine, u saobraćajnu dozvolu se upisuje produženje registracije do 20.12.2001. godine).

Ako je zahtev za produženje registracije podnet posle isteka važenja registracije vozila do 30 dana, rok važenja registracije od 12 meseci računa se od dana prijema odnosno rešenja zahteva.

Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese u roku od 30 dana od isteka roka važenja saobraćajne dozvole, vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima, a registarske tablice se oduzimaju. Zahtev za registraciju vozila podnet posle roka od 30 dana od isteka važenja saobraćajne dozvole rešava se kao "ponovna" registracija, rok važenja naredne registracije računa se od dana prijema odnosno rešenja zahteva, a vlasniku vozila izdaju se nove registarske tablice i saobraćajna dozvola.

{mospagebreak title=Privremena registracija}

Privremena registracija vozila

Privremeno mogu da se registruju :

 • motorna i priključna vozila – vlasništvo stranaca koji u Srbiji i Crnoj Gori borave na osnovu važeće putne isprave, a koja su privremeno uvezena iz inostranstva ili su nabavljena u Srbiji i Crnoj Gori,
 • motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Srbiji i Crnoj Gori, čiji su vlasnici državljani Srbije i Crne Gore koji radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti privremeno borave u inostranstvu,
 • motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izmedju domaćeg i stranog prevoznika
 • motorna i priključna vozila radi učešća na sajmovima i sportskim takmičenjima

Privremeno mora da se registruje vozilo koje u Srbiju i Crnu Goru uđe sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora koje je ratifikovala Srbija i Crna Gora. Privremenu registraciju takvog vozila vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju.

Privremena registracija vozila, odnosno produženje privremene registracije vozila vrši se svake godine.Za privremeno registrovano vozilo izdaje se potvrda o privremenoj registraciji i privremene registarske tablice (tzv. RP registarske tablice).

Po isteku važenja privremene registracije vozila, vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji i registarske tablice.

Uz zahtev za privremenu registraciju vozila pored dokaza opisanih u tački 1, 2, 4 i 5 za prvu registraciju vozila strani državljanin prilaže :

 • na uvid putnu ispravu stranca (pasoš) sa dokazom o osnovu boravka u Srbiji i Crnoj Gori (viza, dozvola za privremeni boravak, poslovna viza koje izdaje diplomatsko konzularno predstavništvo Srbije i Crne Gore u inostranstvu ili sekretarijat unutrašnjih poslova po mestu boravka stranca). Strancu koji poseduje poslovnu vizu nije potrebno posebno odobrenje boravka.
 • jedinstvenu carinsku ispravu i rešenje carine kojim je odobren privremeni uvoz vozila
 • dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za zahtev za privremenu registraciju vozila i za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji

Ako se podnosi zahtev za privremenu registraciju vozila koje se koristi po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog izmedju domaćeg i stranog prevoznika uz zahtev za privremenu registraciju vozila pored dokaza opisanih u tački 2,4,5,6 i 8 koji se prilažu uz zahtev za prvu registraciju vozila podnosilac zahteva za privremenu registraciju vozila prilaže :

 • inostranu saobraćajnu dozvolu vozila sa prevodom
 • jedinstvenu carinsku ispravu i rešenje nadležne carinarnice koja je odobrila privremeni uvoz vozila
 • preveden ugovor o poslovnoj saradnji, zakupu ili lizingu vozila
 • dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi na zahtev za privremenu registraciju vozila i na izdavanje potvrde o privremenoj registraciji

Vozilo se privremeno registruje na ime inostranog vlasnika vozila. Privremeno registrovanim vozilom može da upravlja samo lice kome je odobren privremeni uvoz vozila.

Privremena registracija vozila koje se odvozi iz zemlje

Za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji, izdaju se registarske tablice sa oznakom RPE koje se mogu koristiti najduže 15 dana od dana izdavanja. Uz zahtev za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji vozila koje se odvozi iz zemlje prilaže se :

 • Dokaz o poreklu odnosno vlasništvu vozila
 • Dokaz o plaćenom porezu na promet vozila (ako je izvršen promet vozila)
 • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (ako je potreban)
 • Dokaz o obaveznom osiguranju za period na koji se izdaje potvrda (do 15 dana) ako vozilo nije obavezno osigurano
 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse za zahtev za privremenu registraciju vozila i za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji vozila koje se odvozi iz zemlje

Registarske tablice sa oznakom "99" i "999"

Vozila – vlasništvo stranaca kojima je radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti, pružanja azila ili priznanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci, a koja su uvezena i za koja je plaćena carina za uvoz vozila, registruju se redovno s tim da se pored saobraćajne dozvole izdaju registarske tablice koje pored oznake registarskog područja i registarskog broja vozila sadrže broj "99" ili "999".

Stranac-vlasnik takvog vozila uz zahtev za registraciju vozila pored svih ostalih propisanih dokaza koji se prilažu uz zahtev za prvu registraciju vozila prilaže :

 • rešenje sekretarijata unutrašnjih poslova po mestu boravka stranca, kojim mu se odobrava privremeni boravak
 • jedinstvenu carinsku ispravu kao dokaz o izvršenom uvoznom carinjenju vozila

Promena podataka iz saobraćajne dozvole

Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole izdaje se nova saobraćajna dozvola.

{mospagebreak title=Promena vlasnika}

Promena imaoca (vlasnika) vozila

Promena vlasništva vozila može se izvršiti na osnovu:

 • ugovora o prodaji
 • ugovora o poklonu
 • pravosnažnog sudskog rešenja o nasledjivanju
 • pravosnažne presude suda kojim se utvrdjuje pravo vlasništva vozila

Podnosilac zahteva za registraciju vozila zbog promene vlasništva vozila uz zahtev prilaže:

 1. Saobraćajnu dozvolu
  Vozila koja glasi na ime pravnog prethodnika kao vlasnika vozila, a koja predstavlja dokaz o poreklu vozila. Imalac vozila koji otudji registrovano vozilo dužan je da ga odjavi kod organa unutrašnjih poslova koji ga je registrovao u roku od 15 dana od dana otudjenja. Ako je otudjenje izvršeno van registarskog područja u kome je vozilo do tada bilo registrovano imalac vozila pri odjavi vraća registarske tablice. Ako je otudjenje vozila izvršeno na istom registarskom području novi vlasnik vozila dužan je da nadležnom organu unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana odjave vozila prijavi ovu promenu i zatraži registraciju vozila. Nadležni organ unutrašnjih poslova će u saobraćajnu dozvolu vozila koje se odjavljuje upisati odjavu, razlog i datum odjave i navesti šta je bilo sa registarskim tablicama i navesti ime i prezime odnosno firmu i sedište novog vlasnika vozila. Registarske tablice koje se prilikom odjave vrate, organ unutrašnjih poslova kome su vraćene uništava i o tome sačinjava zapisnik.
 2. Dokaz o promeni vlasništva vozila
  Ako se promena vlasništva dokazuje ugovorom zaključenim izmedju fizičkih lica potpis tih lica overava sud ili organ uprave, a ako je ugovor zaključen izmedju pravnih lica, potpis overava organizacija u kojoj je ugovor zaključen. Kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara), potpis ugovora i račun overava komisionar.
 3. Dokaz o plaćenom porezu na dodatnu vrednost, porezu na poklon i nasleđe ili porezu na prenos apsolutnih prava
 4. Dokaz o uplati
  – Naknade za novu saobraćajnu dozvolu
  – Rrepubličke administrativne takse koja se plaća na zahtev za registraciju vozila i na zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole
 5. Dokaz o istovetnosti
 6. Ostale propisane dokaze – koji zavise od konkretnog slučaja
  – Ako je prethodna registracija vozila istekla, podnosilac zahteva za registraciju vozila zbog promene vlasništva vozila pored gore navedenih dokaza prilaže i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, obaveznom osiguranju vozila, i uplati naknade za puteve, komunalne takse (ako je propisana), naknade za registarske tablice, posebne takse za registraciju putničkih automobila, kombi vozila i motocikala i premije obaveznog osiguranja.
  – Ako je prethodna registracija vozila važeća, vlasnik vozila uz zahtev prilaže gore navedene dokaze s tim da u slučaju da se vozilo registruje u drugom registarskom području mora platiti i naknadu za nove registarske tablice

{mospagebreak title=Promena podataka o vlasniku}

Promena podataka o imaocu vozila

Promenu podataka upisanih u saobraćajnoj dozvoli vlasnik je dužan da prijavi u roku od 15 dana. U suprotnom čini prekršaj iz člana 226. stav 1. tačka 34. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.

Promena prebivališta vlasnika vozila

Ako vlasnik vozila promeni prebivalište, a vozilo registarsko područje dužan je da odjavi vozilo. Uz zahtev za odjavu vozila prilaže:

 1. Saobraćajnu dozvolu vozila
 2. registarske tablice
 3. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za odjavu vozila

U takvom slučaju nadležni organ unutrašnjih poslova u saobraćajnoj dozvoli upisuje odjavu, razlog i datum odjave i konstatuje šta je bilo sa registarskim tablicama.

Vlasnik vozila organu unutrašnjih poslova nadležnom po mestu njegovog novog prebivališta prijavljuje promenu prebivališta – adrese i uz zahtev prilaže:

 1. saobraćajnu dozvolu na kojoj je konstatovano da je vozilo odjavljeno
 2. ličnu kartu ili potvrdu o odjavi-promeni prebivališta
 3. dokaz o uplati naknade za novu saobraćajnu dozvolu i za registarske tablice (ako je promenjeno i registarsko područje)
 4. dokaz o uplati republičke administrativne takse koja se plaća na zahtev za registraciju vozila i za izdavanje saobraćajne dozvole

Promena ličnog imena vlasnika vozila

Vlasnik vozila prijavljuje organu unutrašnjih poslova koji je registrovao vozilo promenu podataka o imaocu vozila (promenu ličnog imena) i uz zahtev za registrovanje takve promene prilaže:

 • saobraćajnu dozvolu vozila
 • rešenje nadležnog opštinskog organa uprave o promeni ličnog imena ili
 • izvod iz matične knjige venčanih
 • dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse

{mospagebreak title=Promena tehničkih podataka}

Promena tehničkih podataka o vozilu

Vlasnik motornog vozila može da zameni šasiju i (ili) motor na vozilu i da registruje takvo vozilo pod uslovom da su ispunjeni:

 • propisani bezbednosno-tehnički uslovi (čije postojanje utvrdjuje ovlašćena organizacija za tehnički pregled)
 • propisani uslovi za registraciju vozila (čije postojanje utvrdjuje organ unutrašnjih poslova nadležan za registraciju vozila i ako utvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi registruje vozilo sa novim identifikacionim brojem motora ili šasije i izmenjenim tehničkim karakteristikama )

Ovlašćena organizacija za tehnički pregled vozila utvrdjuje da li je ugradnja (zamena) motora ili šasije vozila izvršena u skladu sa propisanim tehničkim normativima i na registracionom listu konstatuje overava i potpisuje :

1. "Vozilo ne podleže ispitivanju"

u kom slučaju se može u redovnom postupku registrovati promena tehničkih podataka o vozilu, ako su ispunjeni ostali propisani uslovi za registraciju. Vlasnik vozila mora uz zahtev za registraciju da priloži :

Odgovarajući dokaz o poreklu motora i šasije

koji su naknadno ugradjeni u vozilo (saobraćajnu dozvolu vozila sa koga su izgradjeni motor ili šasija, ugovor ili račun o prodaji ili inostrani račun, kupoprodajni ugovor, saobraćajnu dozvolu, kolsku knjižicu u slučaju ako je zamenjeni deo uvezen iz inostranstva)

Jedinstvenu carinsku ispravu

ako je zamenjeni deo (motor ili šasija) uvezen iz inostranstva, kao dokaz da su izmirene carinske obaveze. Shodno odredbi člana 88. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju domaća i strana fizička lica mogu slobodno unositi i primati iz inostranstva, izmedju ostalog i rezervne delove koji se uvoze radi održavanja putničkog motornog vozila. Carinarnice dozvoljavaju takav uvoz uz plaćanje carinskih dažbina u količinama koje nisu namenjene preprodaji, ukoliko uvoznik poseduje putničko motorno vozilo u Republici Srbiji što dokazuje saobraćajnom dozvolom ili eventualno drugim dokumentom. Nije dozvoljen istovremeni uvoz komponenti (motor i šasija) iz kojih će se sastaviti vozilo.

Dokaz o uplati

 • Republičke administrativne takse na zahtev za registraciju vozila i na izdavanje saobraćajne dozvole
 • Naknade za novu saobraćajnu dozvolu

Ostale potrebne dokaze

u zavisnosti od toga da li je zamena izvršena na vozilu sa važećom registracijom ili na vozilu čija je registracija istekla

2."Vozilo podleže ispitivanju"

u kom slučaju organ unutrašnjih poslova kome je podnet zahtev za registraciju takvog vozila donosi rešenje o upućivanju vozila na ispitivanje.

Motorna vozila na kojima je zamenjen motor ne podležu ispitivanju ako je pri zameni ugradjen motor čije su karakteristike identične karakteristikama izgradjenog motora kao i motor čije karakteristike nisu identične sa karakteristikama izgradjenog motora pod uslovom da je motor istog proizvodjača i da je proizvodjač predvideo alternativnu ugradnju takvog motora bez konstruktivnih izmena na vozilu (ugradjen jači odnosno slabiji motor, oto motor zamenjen dizel motorom i sl). U takvim slučajevima obično dolazi i do promene tipa motornog vozila (npr. Jugo 45 u Jugo 55, Mercedes 200 u Mercedes 200 D). Organizacija ovlašćena za tehnički pregled vozila u registracionom listu u rubrici "Tip vozila" u takvom slučaju unosi konstataciju o promeni tipa i overava je pečatom koja se promena kod registracije vozila upisuje u saobraćajnu dozvolu.

Motorna vozila na kojima je zamenjena šasija istog proizvodjača odnosno marke i tipa kao i šasija istog proizvodjača marke i tipa ali druge varijante takodje ne podležu ispitivanju.

U svim ostalim slučajevima zamene motora ili šasije vozila obavezno je ispitivanje vozila.

Vlasnik vozila dužan je uz zahtev da priloži odgovarajući dokaz o poreklu motora ili šasije koje je ugradio u svoje vozilo. Ovlašćena organizacija za ispitivanje vozila o izvršenom ispitivanju i tehničkoj ispravnosti vozila izdaje uverenje. Uverenje o ispitivanju prilaže se uz zahtev za registraciju vozila i ostale gore navedene dokaze, nakon čega se pristupa upravnom postupku registracije vozila.

U slučaju kad se po prijemu vozila na ispitivanje utvrdi da nije potrebno ispitivanje ovlašćena organizacija za ispitivanje će izdati potvrdu sa konstatacijom da nije potrebno ispitivanje koja je dovoljna da se pristupi postupku registracije vozila bez obzira na konstataciju datu na tehničkom pregledu vozila.

Registracija vozila kupljenih na auto-otpadu

Vozila kupljena na auto-otpadu mogu se registrovati pod uslovom da organizacija za promet sekundarnih sirovina (auto-otpad) raspolaže dokazom o poreklu vozila (saobraćajna dozvola vozila ili drugi odgovarajući dokaz). Takva vozila podležu ispitivanju ako je na računu konstatovano "vozilo nije za prodaju" ili "vozilo se prodaje za delove". U ostalim slučajevima kupovine takvih vozila nije obavezno upućivanje na ispitivanje vozila.

Vlasnik vozila uz zahtev za registraciju vozila dužan je da pored uverenja o ispitivanju (ako je ispitivanje obavezno) da priloži sve ostale dokaze koji su potrebni za "ponovnu" registraciju vozila.

Utiskivanje novog broja ili šasije

Utiskivanje novog broja motora ili šasije vrši se:

 1. Kada proizvodjač nije utisnuo broj motora ili šasije
 2. Kada je zbog havarije, kvara ili oštećenja prilikom opravke došlo do zamene onog dela šasije ili motora na kojima je bio utisnut identifikacioni broj, a ugradjeni deo nema svoj fabrički identifikacioni broj
 3. Kada se radi o industrijski remontovanim motorima

Vlasnik vozila nadležnom organu unutrašnjih poslova podnosi zahtev za donošenje rešenja o upućivanju na utiskivanje novog broja motora ili šasije. Uz zahtev, pored propisane republičke administrativne takse za rešenje o upućivanju na utiskivanje vlasnik vozila je dužan da priloži:

 • U slučaju navedenom pod brojem 1. dokaz o vlasništvu i poreklu motora i šasije za koje traži utiskivanje, tehničku dokumentaciju (izvornu od proizvodjača, uverenje o ispitivanju i sl.) iz koje se mogu videti osnovni podaci i tehničke karakteristike motora ili šasije potrebne za registraciju vozila
 • U slučaju navedenom pod 2. dokaz o poreklu i vlasništvu ugradjenog dela šasije ili dela motora (račun o kupovini, poreklo starog vozila ako je deo koji se ugradjuje uzet od starog vozila) i dokaz da je opravkom zamenjen deo šasije ili motora na kome je bio utisnut broj (račun auto-servisa, privatne radnje u kojoj je izvršena opravka, overena izjava dva svedoka da je sam ugradio takav deo i sl).
 • U slučaju navedenom pod 3. zahtev ovlašćene organizacije koja vrši industrijski remont motora

Ako su ispunjeni uslovi za upućivanje na utiskivanje broja motora ili šasije nadležni organ unutrašnjih poslova donosi rešenje o upućivanju i odredjuje broj koji će se utisnuti. Utisnuti broj sadrži slovnu oznaku PUS (što znači po uputstvu SUP-a), četvrocifrenu šifru opštine sa čije teritorije je imalac vozila, kosu crtu izmedju šifre opštine sa čije je teritorije je imalac vozila, dvocifarski izraženu godinu utiskivanja, petocifreni serijski broj, dve zvezdice, jednu ispred slovne oznake PUS, a drugu iz poslednje cifre serijskog broja kao zaštitni znak. Npr. ako je vozilo sa teritorije opštine Aleksinac utisnuti broj bi bio *PUS 7303/01 0000*.

{mospagebreak title=Promena registarskih tablica}

Promena registarskih tablica

Ako vlasnik vozila izgubi registarske tablice ili iste budu uništene ili ukradene ili zbog dotrajalosti postanu neupotrebljive dužan je da organu unutrašnjih poslova koji je registrovao vozilo prijavi tu činjenicu i podnese zahtev za promenu registarskih tablica. Uz zahtev prilaže:

 • saobraćajnu dozvolu vozila
 • dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse
 • naknadu za novu saobraćajnu dozvolu i nove registarske tablice vozila
 • izjavu o razlozima i okolnostima zbog kojih traži zamenu registarskih tablica ili potvrdu organa unutrašnjih poslova da je prijavio kradju registarskih tablica

{mospagebreak title=Odjava vozila}

Odjava vozila

Imalac (vlasnik) vozila dužan je u roku od 15 dana da odjavi vozilo:

 • Ako promeni prebivalište odnosno sedište i preseli se iz jedne opštine u drugu. Ako je pri tome promenjeno i registarsko područje dužan je da vrati registarske tablice.
 • Ako otudji vozilo. Ako je otudjenje izvršeno izvan registarskog područja u kome je vozilo do tada bilo registrovano, imalac vozila pri odjavi vraća registarske tablice.
 • Ako je vozilo ukradeno, uništeno ili rashodovano u kom slučaju vraća registarske tablice ako je to moguće.

Vlasnik vozila podnosi zahtev za odjavu na propisanom obrascu registracionog lista i uz zahtev prilaže dokaz o uplati republičke administrativne takse za odjavu vozila i na uvid ispravu kojom se dokazuje postojanje okolnosti bitnih za odjavu (ličnu kartu, potvrdu o prijavi-odjavi prebivališta, ugovor o prodaji vozila, krivičnu prijavu ako je vozilo kradeno, dokaz o uništenju ili rashodovanju i sl).

{mospagebreak title=Izdavanje probnih tablica}

Izdavanje probnih tablica

Izdavanje probnih registarskih tablica ne smatra se registracijom vozila već privremenim označavanjem vozila koja učestvuju u saobraćaju. Probne tablice mogu se izdati za motorna i priključna vozila :

 • novoproizvedena
 • prepravljena ili opravljena, a kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava
 • koja se kreću od sedišta preduzeća u kome su proizvodena do sedišta preduzeća u kome će biti dovršena ili do skladišta trgovinskog preduzeća
 • koja se kreću od mesta gde su preuzeta neregistrovana do mesta gde će biti registrovana
 • koja se voze na tehnički pregled
 • koja se voze na sajam ili radi prodaje
 • koja se kreću od mesta gde su registarske tablice uništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice

Probnu tablicu izdaje organ nadležan za registraciju vozila na zahtev vlasnika vozila. Taj organ može zainteresovanom preduzeću ili drugoj organizaciji dodeliti potreban broj probnih tablica radi izdavanja u propisane svrhe.

Uz zahtev za izdavanje probnih tablica prilaže se:

 • dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse za zahtev za izdavanje probnih tablica;
 • naknada za tablice;
 • organ nadležan za registraciju vozila od vlasnika mora zatražiti na uvid dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima;
 • a može zatražiti i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica;
 • Uz probnu tablicu izdaje se i potvrda o korišćenju probnih tablica koja sadrži prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom, svrhu upotrebe vozila, relaciju na kojoj će vozilo saobraćati, vrstu, marku i tip vozila, broj šasije, broj motora, boju karoserije i rok upotrebe probne tablice;

Probna tablica izdaje se sa rokom upotrebe do 15 dana.

{mospagebreak title=Tarife za vozačku i pri registraciji}

Vozačka dozvola i registracija vozila – tarife

Vozačka dozvola

1.

Za izdavanje i produženje vozačke dozvole
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/1=2 9 0)

440 ,00

2.

za izdavanje potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/1=2 9 0)

440 ,00

3.

za izdavanje duplikata vozačke dozvole i PSP
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/2= 580 )

730 ,00

4.

za prijavu vozača
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/3=2 9 0)

440 ,00

5.

za zamenu inostrane vozačke dozvole
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/4= 5 . 100 )

5 . 250 ,00

6.

za izdavanje, produženje važnosti i izdavanje duplikata dozvole za vozača instruktora
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/7=5 80 )

730 ,00

7.

za izdavanje o produženje dozvole za vozača traktora
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/1=2 9 0)

440 ,00

8.

za izdavanje duplikata dozvole za vozača traktora
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/2=5 8 0)

730 ,00

9.

za izdavanje potvrde o pravu na upravljanje vozilom od strane vozača koji je izgubio vozačku dozvolu
(tarifini broj 1=1 5 0+tarifni broj 100/5=5 8 0)

730 ,00

10.

za žalbu na prvostepeno rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje isprava iz t.1, 2. i 4. ovog tarifnog broja, kao i za žalbu na rešenje o oduzimanju vozačke dozvole i upućivanju na kontrolni zdravstveni pregled ( tarifni broj 100/6)

1 5 0 ,00

Registracija vozila

1.

za izdavanje ili produženje roka važenja saobraćajne dozvole
(tarifini broj 101/1= 510 +tarifni broj 101/4=5 8 0)

1.090 ,00

2.

za odjavu vozila
(tarifni broj 101/1)

510 ,00

3.

za izdavanje treće registarske tablice i «L» tablice
(tarifni broj 3=2 9 0+tarifni broj 101/2=2 9 0)

5 8 0,00

4.

za izdavanje probnih tablica (kartonske)
(tarifini broj 3=2 9 0+tarifni broj 101/2=2 9 0)

5 8 0,00

5.

za odobrenje za izdavanje kartonskih i korišćenje metalnih probnih tablica (uplaćuje se u trenutku podnošenja zahteva)
(tarifini broj 1=150+tarifni broj 104/5= 3.650)

3.800,00

6.

za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole
(tarifni broj 101/2=290+101/12=1.240)

1.530,00

7.

za zamenu saobraćajne dozvole (čl.19. Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
(tarifni br.101/2=290+101/12=1.240)

1.530,00

8.

za privremenu registraciju vozila (RP tablice)
(tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/5=1.240)

1.750,00

9.

za privremenu registraciju vozila koja se odvoze iz zemlje (RPE)
(tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/6=1.240)

1.750,00

10.

za duplikat potvrde o privremenoj registraciji (RP I RPE)
(tarifni broj 101/2=290+tarifni broj 101/12=1.240)

1.530,00

11.

za registraciju i produženje registracije vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava (“A” tablice)
(tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/7=1.240)

1.750,00

12.

za registraciju i produženje registracije vozila stranaca u diplomatsko-konzularnim predstavništvima koji nemaju diplomatski status (“M” tablice)
(tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/8=580)

1.090,00

13.

za registraciju i produženje registracije vozila stranih trgovinskih predstavništava (“E” tablice)
(tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/9=43740)

44.250,00

14.

za registraciju i produženje važenja registracije vozila stranih kulturnih predstavništava i stranih dopisništava (“P” tablice)
tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/10=7.290)

7.800,00

15.

za registraciju i produženje registracije vozila stranaca (reg. tablice 99 ili 999)
(tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/11=1.820)

2.330,00

16.

za izdavanje odobrenja za utiskivanje broja motora i šasije
(tarifni broj 1=150+tarifni broj 103/5=1.020)

1.170,00

17.

za izdavanje odobrenja za ispitivanje vozila (atest)
(tarifni broj 1=150+tarifni broj 103/5=1.020)

1.170,00

18.

za zamenu tablica kada se ne vrši produženje registracije (ponovna registracija)
(tarifni broj 101/3=1.390+tarifni broj 101/4=580)

1.970,00

19.

za zamenu tablica zbog oštećenja
(tarifni broj 3=290+tarifni broj 101/3=1.390)

1.680 ,00

20.

za izdavanje potvrde o registraciji traktora, priključnih vozila koje vuče traktor (bele i zelene registarske tablice) i radnih mašina
(tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/13=1.240)

1.750,00

21.

za izdavanje potvrde o registraciji motokultivatora, priključnog vozila koje vuku motokultivatori i bicikla sa motorom
(tarifni broj 101/1=510+tarifni broj 101/14=580)

1.090,00

22.

za izdavanje duplikata i zamenu potvrde o registraciji
(tarifni broj 101/2=290+tarifni broj 101/12=1.240)

1.530,00

23.

za zamenu registarskih tablica kada se ne vrši produženje registracije (nova registracija) – promena prebivališta vlasnika vozila, krađa, gubitak, uništenje, neupotrebljivost tablica usled dotrajalosti

a) traktora, priključnih vzila koja vuku traktori i radnih mašina
(tarifni broj 101/3=1.390+tarifni broj 101/13=1.240)

2.630,00

b) motokultivatora, priključnih vozila koja vuče motokultivator i bicikla sa motorom
(tarifni broj 101/3=1.390+tarifni broj 101/14=580)

1.970,00

24.

za žalbu (tarifni broj 2)

150,00

25.

za uverenje (tarifni broj 1=150+tarifni broj 104/4=150)

300,00

26.

za uložene vanredne pravne lekove (tarifni broj 4)

1.460,00

27.

za fotokopiranje spisa (tarifni broj 1=150+tar. br.127=220)

370,00

28.

za povraćaj dokumenata (tarifni br.1=150+tar. br. 3=290)

440 ,00

Tarifni broj 118.

Taksa za uverenja koja izdaju organi ako Zakonom o republičkim administrativnim taksama nije drugačije propisano

150 ,00

{mospagebreak title= Cenovnik registracije putničkih vozila}

Cenovnik registracije putničkih vozila

Zapremina
Javni put Adm. Taksa Komun. Taksa Ukupno

Motora (ccm)

1 2 3 1+2+3
– 900 120,00 960,00

497,00

1.577,00

901-1.100

140,00

960,00

497,00

1.597,00

1.101-1.150

140,00

960,00

497,00

1.597,00

1.151-1.300

140,00

960,00

1.491,00

2.591,00

1.301-1.350

140,00

960,00

1.988,00

3.088,00

1.351-1.600

600,00

960,00

1.988,00

3.548,00

1.601-1.800

600,00

960,00

2.485,00

4.045,00

1.801-2.000

1.200,00

960,00

2.485,00

4.645,00

2.001-2.500

1.200,00

960,00

3.230,50

5.390,00

2.501-3.000

1.800,00

960,00

3.230,50

5.990,00

{mospagebreak title=Cenovnik osiguranja putničkih vozila}

Cenovnik osiguranja putničkih vozila

Premijumski razredi

Snaga kW

R-00 R-10 R-20 R-30
do 22 4.591 4.132 3.672 3.213
preko 22 – 33 5.484 4.936 4.388 3.839
preko 33 – 44 6.385 5.746 5.108 4.469

preko 44 – 55

7.285 6.556 5.828 5.099

preko 55 – 66

8.179 7.361 6.543 5.725

preko 66 – 84

9.379 8.441 7.503 6.565

preko 84 – 110

11.173 10.056 8.939 7.821

preko 110

13.267 11.941 10.614 9.287

datum primene cenovnika od 01.01.2003
(porez je obračunat i sadršan u premiji osiguranja)

Cenovnik osiguranja teretnih vozila

Premijumski razredi

Nosivost u tonama

R-00 R-10 R-20 R-30
do 0,5 t 9.354 8.418 7.483 6.547
0,5 – 1 t 10.369 9.332 8.295 7.258
1 – 2 t 16.255 14.630 13.004 11.379
2 – 3 t 17.807 16.026 14.245 12.465
3 – 5 t 20.131 18.118 16.105 14.092
5 – 7 t 23.234 20.910 18.587 16.264
7 – 10 t 34.867 31.380 27.893 24.407
10 – 15 t 40.140 36.126 32.112 28.098
preko 15 t
i vučni tegljači
46.729 42.056 37.383 32.710

datum primene cenovnika od 01.01.2003
(porez je obračunat i sadršan u premiji osiguranja)

Cenovnik osiguranja motocikala

Premijumski razredi

Zapremina motora u CCM

R-00 R-10 R-20 R-30
do 50 805 725 644 564
50-100 1.334 1.201 1.067 934
100-175 2.005 1.805 1.604 1.404
175-250 2.089 2.528 2.247 1.966
250-500 4.552 4.097 3.642 3.186
500-750 7.234 6.511 5.787 5.064
preko 750 9.916 8.924 7.933 6.941

Datum primene cenovnika od 01.01.2003
(porez je obračunat i sadršan u premiji osiguranja)

Cenovnik osiguranja priključnih vozila (prikolice)

Premijumski razredi

Nosivost

R-00 R-10 R-20 R-30
do 1 517 465 414 362
1-3 536 482 429 375
3-5 568 511 454 398
5-10 619 557 495 433
10-15 696 626 557 487
15-20 766 689 613 536
preko 20 843 759 674 590

datum primene cenovnika od 01.01.2003
(porez je obračunat i sadršan u premiji osiguranja)

Prethodni tekstUvoz vozila
Sledeći tekstOsiguranje vozila

1 COMMENT

 1. Poštovani,

  Potrebna mi je pomoć oko takse na Uverenje o poreklu vozila za pravno lice. Molim Vas da mi objasnite koje opcije treba da izaberem na portalu eUprave da bih generisao odgovarajuću uplatnicu.

  Hvala.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here